บริการของเรา

บริการครบวงจร​

เรายินดีให้คำแนะนำ และดูแลด้วยประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวก สบาย รวมถึงความประทับใจของลูกค้า

เรายินดีให้คำแนะนำ และดูแลด้วยประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวก สบาย รวมถึงความประทับใจของลูกค้า

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติพื้นฐาน​ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ของผู้สมัครแต่ละประเภท
ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน / ครอบครัว) สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และยุโรป
 1. การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับหลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่นต่อสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนรับเรื่อง
 2. เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตกำหนด
 3. เอกสารการลางาน ใบลาพักร้อน หนังสือรับรองงาน ต้องมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ขอ  อาทิ ผู้สมัครขอ ทำงาน 1 ปี
 4. หากต้องการเดินทางท่องเที่ยว 90 วัน สามารถดำเนินการได้หรือไม่สามารถดำเนินการได้ โดยแสดงเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับผู้สนับสนุนการเดินทาง โดยผู้สนับสนุนยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเดินทาง อาทิ ครอบครัวหรือแฟน เพียงพอต่อระยะเวลาไปพำนัก
 5. การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้สมัครขอ อย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก) โดยเฉพาะกรณีที่เคยโดนปฏิเสธ เรายินดีให้คำแนะนำ รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงอธิบายข้อมูลที่จำเป็น และแนะแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
คู่หมั้น / แต่งงาน / ถาวร /ติดตามคู่สมรส

ประเภท

 1. การดำเนินการประเภท การเดินทางแบบ K (K-1 / K-3) สำหรับสหรัฐอเมริกา
 2. การดำเนินการเพื่อพำนักถาวร ในสหราชอาณาจักร

โดยคุณสมบัติเบื้องต้น คือ

 1. ผู้สมัครจะต้องอาศัยในสหราชอาณาจักรกับคู่สมรส โดยการอนุมัติแบบถูกต้องตามระเบียบจากส่วนงานตรวจคนเข้าเมือง
 2. มีถิ่นพำนักเป็นเวลา 5 ปี ในขณะที่ดำเนินการขออนุมัติ
 3. ต้องแสดงหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งทั้งสองจะต้องมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักรและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง และผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าตนและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยผู้สมัครและคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรส
 4. สำหรับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกัน (คู่สมรสเพศเดียวกัน) ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี (บุคคลที่อยู่ร่วมกันและไม่ประสงค์จดทะเบียน) โดยระยะเวลามาตราฐานในการพิจารณาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูต

หมายเหตุ (เมื่อการดำเนินการได้รับการอนุมัติ)

 1. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางที่มีตราประทับอนุมัติให้เดินทาง เพื่อใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันเท่านั้น หากผู้เดินทางไม่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการเริ่มใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขออนุมัติ
 2. รายละเอียดของระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน
 3. ในสหราชอาณาจักรจะระบุอยู่ในบัตรอนุญาตพำนักอาศัย หรือ Biometric Residence Permit (BRP) ผู้ที่ได้ จะต้องไปรับบัตร ณ สถานที่รับบัตร ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร (สถานที่รับบัตร คือ ที่ทำการไปรษณีย์ – โดยปกติขณะที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบบจะกำหนดสถานที่รับบัตรเป็นที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ที่ผู้สมัครประสงค์จะอาศัยในสหราชอาณาจักร)
 4. หากท่านไม่ไปรับบัตรภายใน 10 วันหลังจากที่เดินทางไปถึงสหราชณาจักร ท่านจะต้องถูกปรับ ถูกลดทอนหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้พำนักอาศัย
คู่สมรส

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสหรือจดทะเบียนอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับใน สหราชอาณาจักร
 2. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
 3. คู่สมรสมีความประสงค์อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นการถาวร ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ A1
 4. ผู้สนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านการเงิน (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 5. คู่สมรสจะต้องเคยพบกับมาก่อน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งคู่
 6. ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านสุขภาพ โดยผลการตรวจสุขภาพต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต (ผู้สมัครจะต้องไม่ติดเชื้อวัณโรค)
 7. ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 8. คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสปัจจุบันของท่านได้สิ้นสุดเป็นการถาวร

คุณสมบัติด้านการเงิน

 1. ผู้สนับสนุนควรมีรายได้ประมาณ 18,600 ปอนด์ต่อปีขึ้นไป สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักเพียงท่านเดียว และมีรายได้ประมาณ 22,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักพร้อมบุตร 1 คน
 2. ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเงินหากผู้สนับสนุนได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้ดูแล แต่จะต้องรับรองได้ว่าจะสามารถอุปการะผู้สมัครและผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครได้
 3. ในครั้งแรกผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน หากผู้สมัครยังสมรสกับคู่สมรสและมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันต่อไป ผู้สมัครจะสามารถสมัครเพื่อขออนุมัติพักอาศัยต่อได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนที่ ตัวแรกจะหมดอายุ
 4. ศูนย์รับคำร้อง และตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร จะดำเนินการใบสมัครของท่านและให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบสมัครเพื่ออาศัยอยู่ต่อ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้
 5. ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับคู่สมรสยังดำเนินต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง

ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ

 1. การขอใบรับรองโสด
 2. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน 1 วัน
 3. การเรียนภาษาก่อนขอเดินทางไปในบางประเทศ
 4. การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
 5. การยื่นขอเพื่อให้บุตรติดตามไปด้วย
 6. ผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนแล้วจะขอประเภทคู่หมั้น หรือถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์
 7. ให้คำแนะนำ รับปรึกษา และติดตามประเภทคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน
ประกันภัยการเดินทาง ราคาพิเศษ
 1. กรอกฟอร์มเพื่อขอการอนุมัติ ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 – 2,000 บาท*
 2. ดูแลจองคิวเพื่อนัดยื่นเอกสาร ทุกประเทศ หรือนัดสัมภาษณ์
 3. ดำเนินการแนะนำ และให้คำปรึกษา รวมถึงรับยื่นขออนุมัติการดำเนินต่อทุกสถานทูต
 4. ดูแลการต่ออายุสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, NON-B ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

*อาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนของทางบริษัทฯ

เอกสารประกอบการยื่นขอแต่ละประเทศมีดังนี้
 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้อง (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
  เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ จำเป็นอย่างยิ่ง (อาจส่งผลต่อการพิจารณา)
 9. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)
มีคนเชิญ หรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
 1. จดหมายเชิญ ระบุ วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ รวมถึงระยะเวลาที่พำนัก ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ในประเทศนั้น ๆ และ อีเมล์
 2. หนังสือเดินทาง (passport) หน้าที่มีข้อมูล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดการออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง รวมไปถึงประวัติการเดินทางทุกหน้า
 3. เอกสารด้านการงานโดยมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน ระบุตำแหน่งที่ทำงาน และอื่นๆ
 4. เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 5. เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด (ถ้ามี)
 6. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง) อาจเป็นโฉนด เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ รูปถ่ายที่พัก
 7. เอกสารการหย่าร้าง (กรณีที่มีการหย่าร้าง)
 8. หลักฐานความสัมพันธ์ / รูปถ่ายความสัมพันธ์ / หลักฐานการส่งเงิน /หรือบิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อื่นๆ