บริการรับยื่น

ทำไมต้องทำ กับเรา?

 • ลางานวันเดียว เพื่อแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ
 • สะดวก สบายด้วยบริการตรวจเอกสารเบื้องต้นและกรอกข้อมูล
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการใช้บริการ

ประเภท ที่ทางเราให้บริการ

 • ท่องเที่ยว
 • ธุรกิจ
 • เยี่ยมเยียน

บริการรับยื่น

สะดวกสบายกับบริการรับยื่น
 • ท่องเที่ยว
 • ธุรกิจ
 • เยี่ยมเยียน
 • ลางานวันเดียว เพื่อแสดงตัวและแสกนลายนิ้วมือ
 • สะดวก สบายด้วยบริการตรวจเอกสารเบื้องต้นและกรอกข้อมูล
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการใช้บริการ

[ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการยื่นขอ ]

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทางต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย2หน้า
 2. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
 3. รูปถ่ายขนาด 3.5×4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาวไม่ เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) อายุเอกสารไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร
  ที่ระบุ: ตำแหน่ง, เงินเดือน,วันเริ่มงาน, ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน (ภาษาอังกฤษ)  ตัวอย่าง
 5. หนังสือรับรองการศึกษา (ในกรณีที่เป็นนักเรียน)อายุเอกสารไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร
 6. หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 7. (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ
 8. ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement หรือ Copy book bank) แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันเท่านั้นไม่ติดลบ) อายุไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง
 9. หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) จากทางธนาคารโดยที่ออกมาจากทางธนาคาร ฉบับจริงอายุเอกสารไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง
  * Statement และ Bank Certificate จะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน และต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
  กรณีการออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาอังกฤษ มาแนบคู่กับไทยด้วย หรือ พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ( แปลทะเบียนบ้านมาทั้งคู่ยื่นมาคู่กันทั้งไทย-อังกฤษ) และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Sponsor letter)
 10. ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 18 ปี) ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) พร้อม
  แปลภาษาอังกฤษยื่นคู่สำเนาฉบับ ภาษาไทย (สำเนา)
 11. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของแต่ละประเทศ
 12. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 13. โรงแรมที่พัก ระบุชื่อเข้าพักทุกท่าน (จำเป็นต้องระบุชื่อ นามสกุลผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารจองโรงแรม)
 1. หนังสือเชิญจากทางต่างประเทศที่เชิญ (ระบุที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันที่จะเดินทางเข้าและออก) พร้อมกับแนบสำเนาหน้า passport ของผู้เชิญ
 • สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ถ้าเดินทางไปกับพ่อแม่หรือท่านใดท่านหนึ่งหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทาง อำเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้นระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน*เอกสารต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและทำการรับรองจากกรมการกงสุลเท่านั้น*
 • ใบบันทึกทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหย่าร้าง
 • ใบมรณะบัตรกรณี บิดามารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตลง
 • ถ้าเดินทางกับบุคคลที่สามหนังสือยินยอมให้ไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้นระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน
 • จดหมายเชิญ ระบุ วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ รวมถึงระยะเวลาที่พำนัก ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ในประเทศนั้น ๆ และ อีเมล์
 • หนังสือเดินทาง (passport) หน้าที่มีข้อมูล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดการออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง รวมไปถึงประวัติการเดินทางทุกหน้า
 • เอกสารด้านการงานโดยมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน ระบุตำแหน่งที่ทำงาน และอื่นๆ
 • เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด (ถ้ามี)
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง) อาจเป็นโฉนด เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ รูปถ่ายที่พัก
 • เอกสารการหย่าร้าง (กรณีที่มีการหย่าร้าง)
 • หลักฐานความสัมพันธ์ / รูปถ่ายความสัมพันธ์ / หลักฐานการส่งเงิน /หรือบิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อื่นๆ